I Fatti i Riggiu

I Fatti i Riggiu sunnu a storia
i na città ru capuluogu derubata,
è bonu mi ndi rinfriscamu a memoria
e nte libri mi nci ramu na vardata.

Labate, Iaconis, Campanella
sunnu i figghi i Riggiu chi supra a strata cariru,
mi difendunu a so Terra bella
cuntra a morti non truvaru riparu.

Iddi si.. chi avivunu Riggiu nto cori
no chiddi chi a Roma sa vindiru,
i nostri Eroi difindivunu i principi, i VALORI
l’autri puru a dignità pirdiru.

Ormai i Fatti i Riggiu su luntani
a genti mancu si ricorda,
facimuli nisciri e chiani
e nto so cori ognunu mi si sarba.

Pigghiamu esempiu ri nostri Vecchi
e di sacrifici chi ficiru pa nostra Città,
non ndi facimu luvari comu tanti scecchi
e a Riggiu viriti chi torna a felicità!

Carmelo Merenda 14 Luglio 2014

rivolta di reggio